TKB cao đẳng 2019 và cao đẳng 2020 cập nhật từ 18.05.2022-Update-TKB ĐCN19

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu cao đẳng và trung cấp khóa 2021 cập nhật từ 30.05.2022

Download thời khóa biểu tại đây: link download