Thông báo tuyển sinh khóa học “Chụp ảnh thời gian làm việc”

67 lượt xem

Nhằm giúp cán bộ quản lý và chuyên viên làm công tác nhân sự có những kiến thức và kỹ năng chụp ảnh thời gian làm việc để có thể vận dụng vào thực tiễn xây dựng định mức, định biên lao động tại các đơn vị. Trường Cao đẳng Dầu khí xin gửi đến Quý Công ty thông báo tuyển sinh khóa học “Chụp ảnh thời gian làm việc” với các thông tin cụ thể như sau:

1247 CĐdk Đttx Tuyển Sinh Khóa Chụp ảnh Thời Gian Làm Việc 001 1247 CĐdk Đttx Tuyển Sinh Khóa Chụp ảnh Thời Gian Làm Việc 002 1247 CĐdk Đttx Tuyển Sinh Khóa Chụp ảnh Thời Gian Làm Việc 003 1247 CĐdk Đttx Tuyển Sinh Khóa Chụp ảnh Thời Gian Làm Việc 004 1247 CĐdk Đttx Tuyển Sinh Khóa Chụp ảnh Thời Gian Làm Việc 005 1247 CĐdk Đttx Tuyển Sinh Khóa Chụp ảnh Thời Gian Làm Việc 006