Thời khóa biểu toàn trường học kỳ I năm học 2019 – 2020

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu toàn trường học kỳ 1 năm học 2019-2020.

12345

Chi tiết như sau;

  • Áp dụng từ ngày 21/10/2019
  • Download thời khóa biểu (cập nhật ngày 18-10-2019) tại đây