Thời khóa biểu toàn trường học kỳ 2 – Năm học 2018-2019

3

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu toàn trường học kỳ 2 năm học 2018-2019

Chi tiết như sau;
  • Áp dụng từ ngày 22/04/2019
  • Download thời khóa biểu tại đây