Thời khóa biểu toàn trường học kỳ 1 – Năm học 2018-2019

Thời khóa biểu toàn trường học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu toàn trường học kỳ 1 năm học 2018-2019

Chi tiết như sau:
  • Áp dụng từ ngày 15/10/2018
  • Download thời khóa biểu tại đây