Thời khóa biểu học trực tuyến toàn trường học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu học trực tuyến toàn trường học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chi tiết như sau:

  • Áp dụng từ ngày 20/04/2020
  • Download thời khóa biểu(cập nhật ngày 20-04-2020) tại đây