Lịch thi của các lớp và lịch học 02 môn TCSX và TTTN – Khóa 2018

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Lịch thi của các lớp và lịch học 02 môn: Tổ chức sản xuất và Thực tập tốt nghiệp của Khóa 2018

Chi tiết như sau:

  • Áp dụng từ ngày 17/5/2021 và từ ngày 24/5/2021
  • Download thời khóa biểu tại đây