Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp Cao đẳng khóa 2021-2024

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 của các lớp Cao đẳng khóa 2021-2024.

Chi tiết như sau:

  • Áp dụng từ ngày 20/9/2021
  • Download thời khóa biểu(cập nhật ngày 21/09/2021) tại đây: Link (sử dụng email do nhà trường cung cấp để xem và download).