Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 khóa 2020

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu khóa 2020 học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chi tiết như sau:

  • Áp dụng từ ngày 19/10/2020
  • Download thời khóa biểu(Cập nhật ngày 20-10-2020) tại đây