Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 – 2021(Cập nhật)

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chi tiết như sau:

  • Áp dụng từ ngày 18/1/2021
  • Download thời khóa biểu(cập nhật ngày 15/1/2021) tại đây