Thời khóa biểu cho các lớp cao đẳng 2019, 2020 và DCN1-21, TDH1-21 từ 11/07/2021

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu cho các lớp cao đẳng 2019, 2020 và DCN1-21, TDH1-21 từ 11/07/2021

Download thời khóa biểu tại đây: link download