Thời khóa biểu cao đẳng khóa 2019 và khóa 2020 cập nhật từ 18.05.2022

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu cao đẳng khóa 2019 và khóa 2020 cập nhật từ 18.05.2022

Download thời khóa biểu tại đây: link download