ATC tổ chức khóa huấn luyện “Phát triển tinh thần Teamwork & Tạo động lực làm việc”

Teamwork People With Puzzle Pieces 24877 54950

Ngày 10-11/12/2020 tại thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) tổ chức khóa huấn huấn luyện “Phát triển tinh thần Teamwork & Tạo động lực làm việc” cho các học viên là CBCNV của Công ty TNHH – Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Lô 01 & 02