Phòng tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức và phòng Hành chính được thành lập trên cơ sở pháp nhân của Trường Công nhân kỹ thuật Dầu khí.

Chức năng, nhiệm vụ :

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan, thi đua và hành chính.

– Xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Trường.

– Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị.

– Lập kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ công nhân viên, bổ nhiệm cán bộ theo quy trình.

– Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định nội bộ của Trường đối với cán bộ công nhân viên.

– Tổ chức thực hiện công tác Thi đua khen thưởng.

– Tổ chức, quản lí, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

Hoạt động tiêu biểu của đơn vị :

– Thực hiện công tác tổ chức, quy hoạch đội ngũ và đào tạo nguồn cán bộ.

– Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

– Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định nội bộ của Trường đối với cán bộ công nhân viên.

– Quản lí, nhận xét, đánh giá cán bộ công nhân viên.

– Quản lí hồ sơ cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc.

– Quản lí các hợp đồng lao động.

– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác, tạo không khí thi đua trong toàn Trường.

– Tổ chức, quản lí, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện tốt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định.

Thành tích thi đua :

– Tập thể : Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

– Cá nhân :

Nguyễn Huy Thăng Bằng khen của Thủ tướng năm 2010

fShare
Tweet