Phòng tài chính – kế toán

 

Yue02057

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tàichính, kế toán của Trường.

– Cùng với các Phòng, Ban làm tốt công tác tài chính, kế toán.

– Thực hiện đầy đủ các các văn bản quy định của Nhà nước và của Tập đoàn về tài chính.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tài chính của các đơn vị

Hoạt động tiêu biểu:

– Thực hiện tốt các công tác chuyên môn.

– Xây dựng quy chế tài chính và quy chế trả lương thưởng cho Trường.

– Đảm bảo đầy đủ tài chính cho các hoạt động đào tạo, dịch vụ của Trường.

Thành tích thi đua:

Tập thể:

Hàng năm đều được Tập đoàn và Trường khen thưởng

Cá nhân:

Bà Hà Thị Phi Loan: Bằng khen của Thủ tướng Năm 2010