Phòng kế hoạch

Chức năng nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách của Trường.

– Quản lý và tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, quản lý và dịch vụ kỹ thuật.

– Thực hiện đấu thầu, chào thầu, đàm phán, soạn thảo, quản lý và giám sát việc thực thi các hợp đồng kinh tế; Đầu mối xử lý giải quyết các tranh chấp trong

thương mại.

– Xây dựng quy chế quản lý, định mức tiêu hao vật tư cho đào tạo và dịch vụ; Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị của Trường.

– Cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu, nhiên liệu, xây dựng các định mức tiêu hao vật tư, văn phòng phẩm, nguyên vật liệu phục vụ cho công tác đào tạo và dịch vụ.

Hoạt động tiêu biểu của đơn vị:

Công tác Kế hoạch:

Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của Trường, trình Tập đoàn phê duyệt; Xây dựng kế hoạch của các đơn vị; Giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

Công tác Đầu tư, Xây dựng cơ bản:

Trong giai đoạn 2008-2015 đã chủ trì, triển khai và thực hiện hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng đã được Tập đoàn phê duyệt:

+ Dự án: Nhà làm việc, thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm 9 tầng – Trụ sở Vũng Tàu.

+ Dự án: Ký túc xá số 1 – Cơ sở Bà Rịa.

+ Dự án Ký túc xá số 3 -Cơ sở Bà Rịa.

+ Dự án xây dựng Phân hiệu Trường – Nghệ An.

+ Dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo An toàn Môi trường.

+ Dự án nhà làm việc 9 tầng – Cơ sở Bà Rịa.

+ Dự án Hệ thống Xưởng thực tập – Cơ sở Bà Rịa.

Công tác Thương mại –Hợp đồng.

+ Thực hiện công tác đấu thầu, chào thầu, đàm phán, ký kết, kiểm tra thực hiện và thanh lý các hợp đồng dịch vụ, đào tạo, mua sắm tài sản và các hợp đồng khác theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời và hiệu quả cho hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh của Trường.

+ Xây dựng hoàn thành bộ định mức vật tư và đơn giá đào tạo, góp phần quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng tiết kiệm vật tư, thiết bị.

Thành tích thi đua:

Tập thể:

– Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2013

– Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí năm 2010; 2011; 2012; 2013; 2014.

– Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ Công Thương năm 2011.

Cá nhân:

– Bằng khen của Chính phủ: Ông Nguyễn Văn Tráng năm 2011.

fShare
Tweet