Phòng An toàn và Quản lý chất lượng

Phòng An toàn và Quản lý chất lượng

Phòng An toàn & Quản lý Chất lượng được thành lập theo quyết định số 105/QĐ-CĐDK ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí.

Chức năng, nhiệm vụ

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý HSE phù hợp với OHSAS 18001: 2007; giám sát việc tuân thủ theo hệ thống quản lý HSE trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật của nhà Trường.

– Giám sát và kiểm tra việc thực hiện các qui định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong các hoạt động của nhà Trường.

– Giám sát và đảm bảo các hệ thống quản lý chất lượng Nhà Trường đang áp dụng hoạt động đúng theo qui định.

– Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của nhà trường và của Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp;

– Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;

– Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi thực hành, thi tự luận và trắc nghiệm cho tất cả các mô đun, môn học trong nhà trường;

– Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường;

– Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác an toàn và đảm bảo chất lượng;

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội ban hành;

– Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong nhà trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

– Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng;

– Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng;

– Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Hoạt động tiêu biểu của đơn vị

Công tác quản lý, đảm bảo an toàn:

– Xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động hàng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tập trung cho hoạt động lặn khảo sát công trình ngầm.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn – vệ sinh lao động của Nhà nước một cách thường xuyên.

– Quản lý tất cả các yêu cầu hệ thống quản lý an toàn của Nhà Trường trong đó tập trung vào hoạt động lặn khảo sát công trình ngầm của phòng Dịch vụ công trình ngầm.

– Phối hợp với Hội đồng bảo hộ lao động của trường tổ chức kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường (định kỳ hoặc đột xuất).

– Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, tổng hợp và báo cáo về công tác an toàn với Hiệu trưởng theo qui định.

Công tác quản lý HTQLCL:

– Tổ chức thiết kế, hoạch định hệ thống QLCL đã thiết lập của Trường theo ISO 9001.

– Tư vấn cho Lãnh đạo nhà Trường trong việc thiết lập Chính sách & Mục tiêu chất lượng của Trường và kiểm soát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu trong từng giai đoạn.

– Rà soát thường xuyên hệ thống văn bản QLCL hiện hành, tổ chức cập nhật, xây dựng chuẩn hóa các tài liệu (quy trình, quy định, BM…) và làm thủ tục ban hành.

– Đôn đốc, tăng cường kiểm soát việc thực hiện theo quy trình, quy định của các Phòng/Khoa/Cơ sở theo ISO 9001 (định kỳ hoặc đột xuất).

– Tổ chức và tham gia thực hiện các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ của Trường. Tổ chức và tiếp đoàn đánh giá chứng nhận.

– Giúp Hiệu trưởng định kỳ xem xét HTQLCL của trường đảm bảo hệ thống đó luôn có hiệu lực và hiệu quả.

– Đôn đốc, giám sát và kiểm tra các hành động khắc phục phòng ngừa tại tất cả các Phòng/Khoa/Cơ sở.

– Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng của Hệ thống QLCL của Trường.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng:

– Nghiên cứu, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo của quốc tế và của Bộ LĐTB&XH; đề xuất việc lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá.

– Đăng ký kiểm định chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ LĐTB&XH.

– Tổ chức các hoạt động đánh giá nội bộ chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế.

– Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác khảo thí, tổ chức các kỳ thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng.

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quản lý, biên soạn các ngân hàng câu hỏi môn học/mô đun theo chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng.

– Tham gia giám sát thi học kỳ, thi tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng của Trường.

– Triểnkhai công tác thanh tra đào tạo trong toàn Trường.

– Phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện nhập điểm thi, điểm tổng kết môn học/mô đun vào phần mềm quản lý đào tạo

– Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo kết quả thi và kiểm định chất lượng dạy nghề với các cơ quan có thẩm quyền.