Lịch thi lần 1 Học lại lần 2 năm 2018

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Lịch thi lần 1 Học lại lần 2 năm 2018:

Download lịch cụ thể tại đây.

fShare
Tweet