Lịch thi lần 1 Học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp CĐN khóa 2016

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Lịch thi lần 1 Học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp CĐN khóa 2016:

Download lịch cụ thể tại đây.

fShare
Tweet