Kế hoạch thi Học kỳ II năm học 2019 – 2020

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Kế hoạch thi Học kỳ II năm học 2019 – 2020,