Kế hoạch thi Học kỳ I năm học 2019 – 2020 và thi các môn học lại lần 2 năm 2019

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Kế hoạch thi Học kỳ I năm học 2019 – 2020 và thi các môn học lại lần 2 năm 2019

Chi tiết như sau;