Đào tạo xuất khẩu lao động

– Bồi dưỡng, giáo dục định hướng cho Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
– Liên kết đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức, tri thức cơ bản, cần thiết;
– Đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, ý thức tác phong chuyên nghiệp hóa cho Người lao động phục vụ xuất khẩu lao động theo nhu cầu thị trường lao động ở ngoài nước;
– Liên kết đào tạo; bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng xuất khẩu lao động cho các tổ chức có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;
– Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm phục vụ xuất khẩu lao động;
– Thực hiện các dịch vụ liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;
– Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, hồ sơ và tài liệu theo quy định hiện hành;
Thông tin liên hệ :
Trung tâm đào tạo nâng cao (ATC) – Advanced Training Center
Địa chỉ: Phòng 509 – Tầng 5 – Tòa nhà 9 tầng – Số 43 Đường 30/4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu

☎ 02543.510937 – Email:atc@pvmtc.com.vn – Fanpage : ATC – PVMTC
     Website: https://www.pvmtc.com.vn