ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện Công văn số 424-CV/ĐU ngày 07/02/2017 của Đảng ủy

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Dầu khí đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 10/2/2017 nhằm tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng quy định của Trung ương và tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn.

Hình: Đồng chí Vũ Duy Hảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017-2020

Tính đến ngày 11/4/2017 đã có 5/6 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường tổ chức thành công đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2020 (chiếm 83,3%). Tổng số cấp ủy viên được bầu của 5 Chi bộ tại đại hội lần này là 15 đồng chí (nữ là 02 đồng chí, chiếm 13,3%), trong đó tái cử là 13 đồng chí (chiếm 93,3%);. Hình thức tổ chức đại hội, công tác trang trí, khánh tiết đúng theo hướng dẫn của Trung ương; nơi tổ chức đại hội đảm bảo nghiêm trang, phù hợp điều kiện thực tế của các Chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng đại hội.

Đặc biệt, Dự thảo văn kiện đại hội của các Chi bộ được chuẩn bị khá công phu, bố cục, nội dung phù hợp, trước khi trình tại đại hội đã được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua Đảng uỷ Trường cho ý kiến. Nội dung báo cáo trong văn kiện đại hội của các Chi bộ về cơ bản bám sát phương hướng, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng Chi bộ/phòng/khoa/nhà trường; đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và nguyên nhân; kiểm điểm tương đối toàn diện và nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, những giải pháp cơ bản có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2017-2020.
Trước và trong quá trình đại hội diễn ra, công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội được thể hiện qua việc các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội; chọn lựa bầu cử Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khoá mới. Danh sách bầu cử Chi uỷ đảm bảo tỷ lệ số dư theo quy định. Các đồng chí trúng cử vào 5 Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đều bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng lực và uy tín, có đủ khả năng cùng tập thể Chi ủy lãnh đạo các Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2017-2020.

Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch đại hội tuân thủ theo hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các nội dung, bám theo chương trình, quy chế đại hội. Các nội dung trình bày trong đại hội đều được văn bản hóa; kỹ năng điều hành đại hội của đa số các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch tương đối tốt đã tạo không khí dân chủ và phát huy được trí tuệ của các đảng viên tham dự

Từ thực tiễn tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 tại Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Dầu khí cho thấy, Đảng ủy Trường đã quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc nghiên cứu, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên về công tác đại hội để các Chi bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên trong việc đóng góp xây dựng văn kiện và nhân sự. Công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của các Chi bộ đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn và rút kinh nghiệm từ đại hội điểm (Chi bộ 1) để lãnh đạo triển khai diện rộng đã được Đảng ủy coi trọng. Trên tinh thần đó, các Chi ủy đã nghiêm túc chuẩn bị văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội một cách chu đáo, chặt chẽ và phát huy dân chủ, tạo không khí sôi nổi khi thảo luận trong đại hội; công tác nhân sự được chuẩn bị bảo đảm chất lượng, quy trình chặt chẽ. Điều này đã góp phần quyết định vào thành công của đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Dầu khí  trong kỳ đại hội lần này.

Tham dự, chỉ đạo các đại hội, đại diện Đảng ủy Trường đã biểu dương những kết quả đạt được và thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục của các Chi ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đại diện Đảng ủy đã thông tin cho các đảng viên những thách thức mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang đối mặt do những nguyên nhân chủ quan và khách quan; những khó khăn mà Nhà trường đã và sẽ gặp phải trong giai đoạn 2017-2020 (thu nhập giảm, việc làm thiếu, công tác đào tạo, dịch vụ đào tạo, dịch vụ kỹ thuật gặp nhiều bất lợi,…) để đại hội thảo luận, tìm giải pháp khắc phục; đồng thời chỉ đạo các Chi ủy khóa mới nhanh chóng xây dựng kế hoạch công tác, chương trình hành động toàn khóa, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, các Chi ủy phải làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh – sinh viên để ổn định tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, tinh thần của người lao động Dầu khí, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ và Nhà trường vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển trong thời gian tới.