Trung tâm dịch vụ lặn và khảo sát công trình ngầm

99 lượt xem

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác đào tạo lặn và dịch vụ kỹ thuật trong các hoạt động lặn, khảo sát công trình ngầm.

Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây:

  • Thực hiện công tác tiếp thị, giới thiệu và quảng bá, tìm kiếm các dịch vụ về lặn và khảo sát công trình ngầm;
  • Phối hợp với Phòng thương mại dịch vụ, Phòng tài chính kế toán xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ kỹ thuật trong công tác lặn và khảo sát công trình ngầm; tham gia việc đàm phán, chào thầu, mời thầu;
  • Đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ, công việc trong lĩnh vực đào tạo lặn và dịch vụ lặn, khảo sát công trình ngầm;
  • Xây dựng các quy trình, quy phạm kỹ thuật, các tiêu chuẩn về công tác dịch vụ lặn và khảo sát công trình ngầm; Tổ chức giảng dạy, tập huấn các quy định, chế độ cho CBCNV phục vụ trong các hoạt động của bộ phận;
  • Khai thác và phát huy tối đa hiệu quả của các thiết bị, vật tư. Cập nhật, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, an toàn và sức khỏe đối với công tác lặn và khảo sát công trình ngầm của Việt Nam và trên thế giới;
  • Xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp, xử lý sự cố trong công tác lặn, khảo sát công trình ngầm, đảm bảo an toàn về tính mạng của người lao động và tài sản của nhà Trường;
  • Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đối với công tác rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là đội ngũ thợ lặn và học sinh nghề lặn, kiểm tra việc duy trì các chế độ ăn định lượng và giám định sức khỏe theo định kỳ của CBCNV và học sinh nghề lặn;
  • Duy trì hệ thống đạt các tiêu chuẩn IMCA;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phòng dịch vụ công trình ngầm