Chức năng nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên cho các lĩnh vực:
  • Kỹ thuật hóa học, dầu khí
  • Khoan dầu khí, khai thác dầu khí
  • Vận chuyển, chế biến, tồn trữ dầu khí
  • Công nghệ lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí
  • Chống ăn mòn
  • Các khóa học theo tiêu chuẩn quốc tế: API, NACE
  • Quản lý, kỹ năng mềm, ngoại ngữ.
 • Tổ chức thực hiện các loại hình đào tạo liên kết, cộng tác với các đơn vị đào tạo trong nước, nước ngoài.
 • Tổ chức các chương trình trao đổi kỹ thuật, trao đổi O&M.
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn đào tạo và liên quan đến đào tạo chuyên sâu, chuyên gia. Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo theo yêu cầu.
NHÂN SỰ
 • Nhân sự thực hiện các chuyên đề giảng dạy ngắn hạn là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, đến từ các nhà máy, đơn vị có uy tín ở trong nước và nước ngoài.
 • Đối với các khóa đào tạo chuyên sâu, Giáo viên là chuyên gia người nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực.
 • Đối với các khóa đào tạo dài hạn, nhân sự giảng dạy đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.