NACE 8- Corrosion Inspection, Testing and Monitoring

Brochure Nace 8 Corrosion Inspection, Testing And Monitoring

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Corrosion practitioners Researchers Designers Technical managers Inspection and maintenance engineers Quality control personnel and those involved in failure analysis. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education:     NACE certified Corrosion Specialist (#5047, USA), April 2007     Chartered Engineer (#453698, the

NACE 7- Offshore Corrosion Inspection Assessment

Brochure Nace 7 Offshore Corrosion Inspection Assessment

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of offshore corrosion assessment Technicians and maintenance personnel who deal with offshore corrosion inspection, assessment, maintenance and repair. Facility owners and users who are concerned with corrosion of offshore installations About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng

NACE 6 -marine corrosion

Brochure Nace 6 Marine Corrosion

Who should attend? The course is designed for corrosion practitioners, designers, architects, technical managers, inspection and maintenance engineers, quality control personnel, owners and operators of marine structures, vessels and facilities, and those involved in failure analysis. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education:     NACE certified Corrosion Specialist (#5047, USA), April

NACE 5- CO2 Corrosion Modeling

Brochure Nace 5 Co2 Corrosion Modeling

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Contractors, Designers, Consultants involved in CO2 Corrosion Prediction Engineers and technologists in charge of pipeline integrity Technicians and maintenance personnel who deal with internal corrosion in oil and gas pipelines and production tubing. Facility owners and users who are concerned with internal corrosion in

NACE 4- Internal Pipeline Intergrity assessment

Brochure Nace 4 Internal Pipeline Intergrity Assessment

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of pipeline integrity Technicians and maintenance personnel who deal with pipeline inspection and maintenance. Facility owners and users who are concerned with pipeline internal corrosion. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education: NACE

NACE 3-External Pipeline Intergrity assessment

Brochure Nace 3 External Pipeline Intergrity Assessment

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of pipeline integrity program Technicians and maintenance personnel who deal with pipeline inspection, assessment, maintenance and repair. Facility owners and users who are concerned with external corrosion of pipelines  About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD

English for Energy

English For Energy

Who should attend? Khóa học Tiếng anh chuyên ngành Điện được thiết kế dành cho cán bộ quản lý, chuyên gia hoặc kỹ sư làm việc trong ngành công nghiệp Điện khí, điện than… có trình độ Tiếng Anh đầu vào từ A2 trở lên. About your Trainer: Giảng viên có trình độ Thạc sỹ

Brochure- English for the oil industry- module 2

Module 2

Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên đã học khóa English for the oil industry – module 1. Khoá học về tiếng Anh chuyên ngành dầu khí

Brochure- English for the oil industry- module 1

Module 1

  Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên. Khoá học về tiếng Anh chuyên ngành dầu khí module 1 được thiết kế nhằm cung cấp cho học

Brochure – Technical English – Pre-intermediate

Pre Intermediate

  Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ thuật viên, công nhân đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Pre-intermediate trở lên. About your Trainer: Giảng viên có trình độ Thạc sỹ về ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy