English for Energy

English For Energy

Who should attend? Khóa học Tiếng anh chuyên ngành Điện được thiết kế dành cho cán bộ quản lý, chuyên gia hoặc kỹ sư làm việc trong ngành công nghiệp Điện khí, điện than… có trình độ Tiếng Anh đầu vào từ A2 trở lên. About your Trainer: Giảng viên có trình độ Thạc sỹ

Brochure- English for the oil industry- module 2

Module 2

Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên đã học khóa English for the oil industry – module 1. Khoá học về tiếng Anh chuyên ngành dầu khí

Brochure- English for the oil industry- module 1

Module 1

  Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên. Khoá học về tiếng Anh chuyên ngành dầu khí module 1 được thiết kế nhằm cung cấp cho học

Brochure – Technical English – Pre-intermediate

Pre Intermediate

  Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ thuật viên, công nhân đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Pre-intermediate trở lên. About your Trainer: Giảng viên có trình độ Thạc sỹ về ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy

Brochure – Basic technical English – Elementary

Elementary

Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ thuật viên, công nhân đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên. About your Trainer: Giảng viên có trình độ Thạc sỹ về ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy Tiếng