Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên cho các lĩnh vực: Kỹ thuật hóa học, dầu khí Khoan dầu khí, khai thác dầu khí Vận chuyển, chế biến, tồn trữ dầu khí Công nghệ lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí Chống ăn mòn Các khóa học theo