Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp Cao đẳng khóa 2021-2024

Unnamed

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 của các lớp Cao đẳng khóa 2021-2024. Chi tiết như sau: Áp dụng từ ngày 20/9/2021 Download thời khóa biểu(cập nhật ngày 21/09/2021) tại đây: Link (sử dụng email do nhà trường cung cấp để xem và download).

Lịch thi của các lớp và lịch học 02 môn TCSX và TTTN – Khóa 2018

Images

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Lịch thi của các lớp và lịch học 02 môn: Tổ chức sản xuất và Thực tập tốt nghiệp của Khóa 2018