Khoa điện – tự động hóa

Yue01554

Khoa Điện – Tự Động Hóa được thành lập theo Quyết định số 692/TĐTDK/TC-HC ngày 10/11/2003 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nhân lực Dầu khí với tên gọi là Khoa Đo lường – Điều khiển – Tự động hóa. Đến năm 2008, Khoa được đổi tên thành Khoa Điện – Tự động hóa.

Phòng dịch vụ công trình ngầm

Yue01524

Chức năng và nhiệm vụ: – Đào tạo thợ lặn và phát triển chuyên ngành lặn, xây lắp, khảo sát công trình ngầm cho các tổ chức trong và ngoài ngành dầu khí. – Cung cấp các dịch vụ lặn và kỹ thuật công trình ngầm phục vụ xây lắp, khảo sát, bảo dưỡng, sửa

Phòng đào tạo

D8b793a258.jpeg

Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng ra đời từ khi thành lập Trường. Chức năng, nhiệm vụ: – Tham mưu cho Ban Giám hiệu về nhiệm vụ đào tạo; xây dựng định hướng, chiến lược đào tạo trung và dài hạn của Trường; – Tham mưu cho Ban Giám hiệu về

Phòng An toàn và Quản lý chất lượng

4e045bfda2.jpeg

Phòng An toàn & Quản lý Chất lượng được thành lập theo quyết định số 105/QĐ-CĐDK ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí. Chức năng, nhiệm vụ – Tham mưu giúp Hiệu trưởng thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

Phòng công tác chính trị – Quản lý Học Sinh – Sinh Viên

Yue01512

  Phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh – sinh viên được thành lập theo Quyết định số1787/QĐ-ĐTNL được Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nhân lực Dầu khí ký ngày 24/12/2007. Chức năng nhiệm vụ: Chức năng: Phối hợp với các phòng khoa trong Trường, tiến hành các biện pháp thích hợp

Phòng tài chính – kế toán

Yue01584

  Chức năng, nhiệm vụ: – Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tàichính, kế toán của Trường. – Cùng với các Phòng, Ban làm tốt công tác tài chính, kế toán. – Thực hiện đầy đủ các các văn bản quy định của Nhà nước và của Tập đoàn về tài chính.

Phòng tổ chức hành chính

805b6bf1e8.jpeg

Phòng Tổ chức và phòng Hành chính được thành lập trên cơ sở pháp nhân của Trường Công nhân kỹ thuật Dầu khí. Chức năng, nhiệm vụ : – Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan, thi