Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Cung ứng nhân lực

Chức năng và Nhiệm vụ: Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật vào công tác dịch vụ để thực hiện và phát triển các mảng dịch vụ Kỹ thuật mới của Trường; Thực hiện dịch vụ Cung ứng nhân lực; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu

Trung tâm đào tạo An toàn – Môi trường

Chức năng: Tổ chức và thực hiện dịch vụ đào tạo các khóa học về An toàn – Môi trường và các chuyên môn khác có liên quan; Tham mưu, tư vấn trong công tác An toàn – Môi trường của nhà Trường Nhiệm vụ: Thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm

Khoa Giáo dục nghề nghiệp

Chức năng: Giảng dạy các môn học, module chuyên môn nghề; giảng dạy các khóa ngắn hạn chuyên sâu theo chuyên môn; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tiến hành sinh hoạt chuyên môn; biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy; Nhiệm vụ: thực hiện, bao

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp

  Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác đào tạo và kết hợp với dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Thực hiện công tác tiếp thị, giới thiệu

Trung tâm đào tạo thường xuyên

Chức năng: Tổ chức đào tạo nhân sự cho các dự án trong và ngoài ngành dầu khí; Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, có tính chất bồi dưỡng thường xuyên, liên tục về quản lý, lãnh đạo và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc (không bao gồm

Trung tâm dịch vụ lặn và khảo sát công trình ngầm

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác đào tạo lặn và dịch vụ kỹ thuật trong các hoạt động lặn, khảo sát công trình ngầm. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Thực hiện công tác tiếp

Phòng An toàn và Quản lý chất lượng

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường; công tác an toàn cho toàn bộ các hoạt động của nhà Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm

Phòng Thương mại dịch vụ

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác marketing, thương mại cho các loại hình dịch vụ (đào tạo, kỹ thuật) của nhà Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Đầu mối chủ trì công tác marketing

Phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách trước Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán; quản lý tài sản của Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Thực hiện và đảm bảo