Dsc 2726

Hiệu Trưởng: Ông Bùi Quốc Sơn (Hình thứ 2 từ phải sang)

Phó Hiệu Trưởng: Ngô Xuân Hưng, Trần Thẩm, Dương Văn Viên (Hình thứ 1, 3, 4 từ phải sang)