PVN hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2019 với mức cao

12

Với nỗ lực tái cấu trúc, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực, 11 tháng 2019, trong bối cảnh hoạt động dầu khí trong nước phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, thách thức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã