Phát huy vai trò ngành Dầu khí trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới

Phat Huy Vt 1

Nước ta đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần thứ 4 (đến năm 2030 – tầm nhìn 2045). Chất lượng của Chiến lược và hiệu quả thực thi Chiến lược là yếu tố quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới một

PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 60 ngàn tỷ trong 7 tháng, bằng 68,1% kế hoạch năm

Pvn 1

Tính đến hết tháng 7/2019, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 59,6 ngàn tỷ đồng, bằng 68,1%. Nhà máy Đạm Phú Mỹ về đêm 7 tháng đầu năm 2019, PVN phải thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế