Kế hoạch tổ chức học lại đợt 1 năm 2018 cho học sinh các lớp Cao đẳng

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Kế hoạch tổ chức học lại đợt 1 năm 2018 cho học sinh các lớp Cao đẳng:

Download kế hoạch cụ thể tại đây