Tổ chức chương trình học tập đầu khóa đối với HSSV khóa 2018 - đợt 1

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Kế hoạch tổ chức chương trình học tập đầu khóa đối với Học sinh - sinh viên khóa 2018 - đợt 1.

Download Kế hoạch cụ thể tại đây