Thành tích

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

TẬP THỂ TRƯỜNG

                Huân chương Độc lập hạng Nhì                           Năm 2014

                Huân chương Độc lập hạng Ba                            Năm 2010

                Huân chương Lao động hạng Nhất                      Năm 2005

                Huân chương Lao động hạng Nhì                        Năm 1997

                Huân chương Lao động hạng Ba                          Năm 1986

                Cúp Vàng ISO                                                   Năm 2008

               Cờ Thi đua của Chính phủ                                   Năm 2008; 2013

               Cờ thi đua của Bộ Công thương                           Năm 2007; 2011

               Cờ thi đua của Tập đoàn                                     Năm 2005; 2007

TẬP THỂ CÁC ĐƠN VỊ

         Phòng Đào tạo

                Huân chương Lao động hạng Ba                      Năm 2008

                Bằng khen của Chính phủ                                Năm  2002; 2011

                Bằng khen của Bộ Công thương                       Năm 2007

        Phòng Dịch vụ kỹ thuật

                 Huân chương Lao động hạng Ba                       Năm 2006

                 Bằng khen của Chính phủ                                 Năm 1993; 1999; 2012

                 Cờ thi đua của Chính phủ                                 Năm 2004

       Khoa An toàn – Môi trường

                Bằng khen của Chính phủ                                  Năm 2007

                Bằng khen của Bộ Công thương                          Năm 2006

CÁ NHÂN

Huân chương Lao động hạng Hai:

                Ông Vũ Duy Hảo                                         Năm 2016

Huân chương Lao động hạng Ba:

                Ông Nguyễn Cao Tân                                     Năm 1997

                Ông Nguyễn Huy Thăng                                  Năm 2016

                Ông Nguyễn Văn Thành                                  Năm 2008

                Ông Trần Thẩm                                              Năm 2014

                Ông Ngô Xuân Hưng                                       Năm 2014

Nhà Giáo Ưu tú:

                 Ông Nguyễn Cao Tân                                    Năm 1994

Bằng khen của Chính phủ:

              Ông Vũ Duy Hảo         Năm 2001; 2007; 2013

              Ông Nguyễn Văn Thành                                       Năm 2003; 2007

              Ông Ngô Xuân Hưng                                            Năm 2008

              Ông Phạm Văn Lực                                               Năm 2008

              Ông Dương Văn Viên                                            Năm 2010

              Ông Nguyễn Huy Thăng                                       Năm 2010

              Bà Hà Thị Phi Loan                                              Năm 2010

              Ông Trần Thẩm                     Năm 2011

              Ông Nguyễn Văn Tráng                                        Năm 2011

              Ông Vũ Văn Hà                                                    Năm 2012

              Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trung                            Năm 2012

              Ông Hoàng Tiến Thăng                                         Năm 2013