Phòng tài chính - kế toán

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tàichính, kế toán của Trường.

- Cùng với các Phòng, Ban làm tốt công tác tài chính, kế toán.
- Thực hiện đầy đủ các các văn bản quy định của Nhà nước và của Tập đoàn về tài chính.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tài chính của các đơn vị

Hoạt động tiêu biểu:

- Thực hiện tốt các công tác chuyên môn.
- Xây dựng quy chế tài chính và quy chế trả lương thưởng cho Trường.
- Đảm bảo đầy đủ tài chính cho các hoạt động đào tạo, dịch vụ của Trường.

Thành tích thi đua:

Tập thể:

Hàng năm đều được Tập đoàn và Trường khen thưởng

Cá nhân:

Bà Hà Thị Phi Loan:      Bằng khen của Thủ tướng   Năm 2010