Thời khóa biểu toàn trường học kỳ II năm học 2018-2019

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa:

Thời khóa biểu toàn trường học kỳ II năm học 2018-2019 chi tiết như file đính kèm bên dưới:

Download thời khóa biểu tại đây