Thời khóa biểu học Học kỳ I năm học 2017-2018, Hệ cao đẳng trung cấp

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học bù Học kỳ I năm học 2017-2018:

Download tại đây