Làm việc tại Nhật Bản

Xuất khẩu lao động

Với định hướng tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên tiếp cận dễ dàng với chương trình,tạo nhiều cơ hội việc làm và nâng cao năng lực làm việc thông qua việc đào tạo và giáo dục

Xem tiếp