sở vật chất

Về cơ sở vật chất

Trường đưa vào sử dụng các cơ sở mới, hiện đại như:

- Nhà làm việc và học Trụ sở Vũng Tàu

- Nhà làm việc và  học Bà Rịa

- Nhà làm việc và học Bãi Dâu

- Khu Xưởng thực tập Bà Rịa

- Ký túc xá số 1 Bà Rịa

- Ký túc xá số 3 Bà Rịa

Về nhân lực:

Tổng số CBCNV toàn trường tính đến thời điểm 2015 là: 374 người.

Trong đó:

Trình độ Tiến sỹ: 02 người. Đang đào tạo: 01 người

Thạc sỹ: 83 người. Đang đào tạo: 20 người

 Đại học: 37 người.

Cao đẳng, Trung cấp: 28 người

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 21 người