sở vật chất

Về cơ sở vật chất

Trường đưa vào sử dụng các cơ sở mới, hiện đại như:

- Nhà làm việc và học Trụ sở Vũng Tàu

- Nhà làm việc và học Bà Rịa

- Nhà làm việc và học Bãi Dâu

- Khu Xưởng thực tập Bà Rịa

- Ký túc xá số 1 Bà Rịa

- Ký túc xá số 3 Bà Rịa

Về nhân lực:

- Tổng số CBCNV toàn trường tính đến thời điểm 2018 là: 305 người.

Trong đó:

- Trình độ Tiến sỹ: 02 người

- Thạc sỹ: 83 người

 - Đại học: 37 người

- Cao đẳng, Trung cấp: 26 người

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 21 người