Phòng kế hoạch

Chức năng nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách của Trường.

Xem tiếp