Ban giám hiệu

Ban Giám Hiệu

Ban giám hiệu gồm 4 người: 01 Hiệu Trưởng và 03 Phó Hiệu Trưởng

Hiệu Trưởng: Ông Vũ Duy Hảo (Hình thứ 2 từ trái sang)

Phó Hiệu Trưởng: Ngô Xuân Hưng, Trần Thẩm, Dương Văn Viên (Hình thứ 1, 3, 4 từ trái sang)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC- BỘ MÁY