Kế hoạch thi kết thúc khóa học Anh văn theo định hướng TOEIC năm 2018

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Kế hoạch thi kết thúc khóa học Anh văn theo định hướng TOEIC cho sinh viên các lớp Cao đẳng nghề khóa 2016-2019.

Download Kế hoạch cụ thể tại đây
Download Mẫu đơn dự thi tại đây