Rector's Board

Rector's Board

Rector's Board has 4 people: 01 Rector và 03 Vice Rectors

Rector: Mr Vũ Duy Hảo (2nd person from the left)

Vice Rector : Ngô Xuân Hưng, Trần Thẩm, Dương Văn Viên (1st, 3rd, 4th person from the left)

COLLEGE BOARD